Annonce
Lige nu er gavlmaleriet af huset fra Ole Lund Kirkegaards univers nok det mest spændende byggeri, man kan få øje på, når man ser ud over parkeringspladsen ved den gamle Kvickly-butik i Adelgade. Det vil kommunen og Coop gerne lave om på. Men det er lettere sagt end gjort.
Kvickly-grunden

Nye rammer for Kvickly-grund på vej: Umuligt at få økonomi i byggeri med de krav, siger Coop-chef

Et nyt forslag om at ændre rammerne i kommuneplanen, så den tilladte byggehøjde på den gamle Kvickly-grund i Skanderborg reduceres markant, får Coop til at gøre indsigelse. - Med så snævre rammer, kommer der nok ikke til at ske noget nævneværdigt på grunden, siger ejendomschef.

Hvis du går og drømmer om en ny dagligvarebutik, som kan erstatte de indkøbsmuligheder, der forsvandt i den nordlige ende af Adelgade, da Coop i 2019 lukkede Kvickly i Skanderborg og etablerede en SuperBrugsen i den anden ende af handelsgaden, kommer du muligvis til at vente længe på, at drømmen går i opfyldelse.

Efter en seks år lang dialog imellem kommunen og Coop om, hvad der kan og skal bygges på grunden imellem Adelgade og Skanderborg Sø, er udviklingen af området havnet i et vadested.

Det skyldes kommunens varslede ændring af rammerne for byggeriet på den centrale midtbygrund i forbindelse med en ny kommuneplan, som skal danne rammen om udviklingen i kommunen de næste femten år.


Hvis der skal være plads til en dagligvarebutik med parkeringspladser og nye boliger, og når vi samtidig er forpligtet til at bevare de nuværende andelsboliger ovenpå den gamle Kvickly-butik, er de nye rammer simpelthen for snævre.

Flemming Møller Hansen, ejendomschef, Coop


I den nye kommuneplan, som netop har været i offentlig høring og efter planen skal godkendes af byrådet til november, er der lagt op til, at den nuværende mulighed for at bygge et 14 etagers højhus ud mod Adelgade og en bygning i syv etager vinkelret ned mod Skanderborg Sø, skal fjernes.

Fremover skal der maksimalt være mulighed for at bygge i 4,5 etager ud mod Adelgade, trappende ned til to etager mod søen.

Umulige vilkår at arbejde med

- Hvis der skal være plads til en dagligvarebutik med parkeringspladser og nye boliger, og når vi samtidig er forpligtet til at bevare de nuværende andelsboliger ovenpå den gamle Kvickly-butik, er de rammer simpelthen for snævre. Vi vil gerne give byen et lækkert nyt byggeri og en ny dagligvarebutik, men vi bygger ikke kun for vores blå øjnes skyld. Der skal også være økonomi i et kommende byggeri på grunden. Det er umuligt med de rammer, der bliver lagt op til i den kommende kommuneplan, siger ejendomschef i Coop, Flemming Møller Hansen.

Ifølge ham har Coop brugt mange ressourcer på at udvikle et passende projekt til grunden i tæt dialog med kommunen.

Tidslinje 2019 - 2021

Vinteren 2019: Coop Ejendomme har foretræde for Økonomiudvalget. Her præsenterer Laban Arkitekter på vegne af Coop Ejendomme et byfortætningsprojekt med en række 6-7 etages etageboligbebyggelser mod søen og en ny 4 etages boligbebyggelse i forlængelse af den nuværende butik. Coop Ejendomme oplyser på det tidspunkt, at man i forbindelse med nedlæggelsen af Kvickly- butikken på grunden, istedet vil etablere en ny Fakta-butik i fobindelse med det nye byggeri. Efter foretrædet screener kommunens administrationen projektet. Screeningen påpeger blandt andet, at overskridelsen af søbeskyttelseslinjen, som projektet forudsætter, kan være problematisk i forhold til lokalplanlægning.

Foråret 2019: Plan og Byudvikling holder på baggrund af screeningsresultaterne en række møder med Coop Ejendomme og Laban Arkitekter for at nå frem til et projekt, der respekterer søbeskyttelseslinjen og i højere grad imødekommer kommuneplanbestemmelserne.

Oktober 2019: Coop sender et justeret projekt til kommunen, der rykker bebyggelsen mod søen op bag søbeskyttelseslinjen. Bebyggelsen mod Adelgade er samtidig ændret, så den nu består af et smalt højhus i 11-12 etager og en sidebygning i 6 etager vinkelret på søen. I august 2021 siger, ejendomschef i Coop, Flemming Møller Hansen, til SkanderborgLIV, at det aldrig var hensigten, at forslaget skulle behandles politisk. Det blev blot sendt ind, for at vise kommunens administration, hvordan projektet skulle se ud, hvis det skulle opfylde administrationens krav, rette sig efter den gældende kommuneplan og rumme samme antal bolig- og butikskvadratmeter.

April 2020: Politikerne i kommunens økonomiudvalg behandler dilemmaerne omkring Coops to indsendte projekter til Kvickly-grunden. De kan ikke tilslutte sig nogle af de to forslag og beslutter følgende: At Coop kan fremsende et nyt projekt, som i højere grad lever op til lovgivningens formål med søbeskyttelseslinjen, som indeholder en dagligvarebutik og som ikke udnytter muligheden for et meget højt højhus langs Adelgade.

Politikerne beslutter også, at der skal sættes en revision af kommuneplanrammen i gang med henblik på at fjerne muligheden for meget højt byggeri langs Adelgade. Formålet er at tilpasse byggehøjden på Kvicklygrunden til de øvrige bygninger langs Adelgade, hvor der fremover maks. må bygges i op til 4 og en halv etages højde.

Juni 2021: Skanderborg Kommune sender en ny kommuneplan i høring, som ændrer rammerne for byggeri på grunden til 4,5 etage ud mod Adelgade, trappende ned mod søen, hvor byggeriet højst må være 2 etager højt.

Juli 2021: Coop skriver i sin indsigelse til Kommuneplan 2021-35 følgende: Vi kan ikke acceptere, at bebyggelsesprocenten for området uden afsæt i konkrete analyser af ejendommens potentialer og muligheder nedsættes fra de nuværende 180 til blot 135 og at den maksimale etagehøjde ændres fra 7 etager til 4,5 etager trappende ned til 2 etager mod søen. Til sammenligning har naboejendommen ”Lille Nyhavn” en bebyggelsesprocent på 200 med en ret til at etablere 5 etager mod søen. Ovennævnte nye og begrænsede rammer vil, hvis de vedtages og fastholdes, medføre at Coop Danmark A/S finder, at en omdannelse af ejendommen er mindre attraktiv for selskabet eller helt må opgives.

August 2021: Coop venter ifølge ejendomschef Flemming Møller Hansen nu på en invitation til dialog fra kommunen, imens kommunen venter på at modtage et nyt projektforslag fra Coop. Begge parter siger til SkanderborgLIV, at de er klar til at drøfte mulighederne for en alternativ placering af en ny dagligvarebutik, mulige kompromisser og et nyt, tilpasset projekt.

Derfor har Coop Danmark A/S sendt en indsigelse til den kommende kommuneplan 2021-25, som ventes vedtaget i november i år. Her skriver dagligvarekæden blandt andet:

- Vi kan ikke acceptere, at bebyggelsesprocenten for området uden afsæt i konkrete analyser af ejendommens potentialer og muligheder bliver sat ned fra de nuværende 180 procent til 135 procent. Vi kan heller ikke acceptere, at den maksimale etagehøjde ændres fra 7 etager til 4,5 etager trappende ned til 2 etager mod søen. Hvis de nye rammer bliver vedtaget, finder vi, at en omdannelse af ejendommen er mindre attraktiv for selskabet og måske helt må opgives.

Højhus er hverken ønsket eller realiserbart

Flemming Møller Hansen understreger, at Coop ikke er modstander af kommunens ønske om at fjerne muligheden for at bygge et højhus på op mod 14 etager på grunden. En mulighed, som blev skrevet ind kommuneplanen tilbage i 2005, og som opstod i en tid, hvor der blev tænkt store tanker under en kreativ byudviklingsproces. Den historie kan du blive klogere på her.

- Det er flere år siden, at vi i Coop konkluderede, at højdemulighederne i kommuneplanen var urealistiske og hverken ville gavne ”bymiljøet” i Skanderborg eller tiltrække de nødvendige investorer, siger Flemming Møller Hansen og hentyder til det første udviklingsprojekt, som hans forgænger i Coop arbejdede med i 2015.

Her udviklede Coop i overensstemmelse med de muligheder, der var i kommuneplanen, et byggeri med en bygning i 14 etager ud mod Adelgade og en bygning i 4,5 etage vinkelret ned mod søen.

- Det viste sig, at projektet ikke var realiserbart. Både fordi vi skulle tage hensyn til boligselskabets boliger ovenpå den gamle Kvickly-butik, og fordi interessen for at bygge så højt i Skanderborg, med de ekstra udgifter det medfører, ikke var tilstede. Vi kunne ikke få de nødvendige investorer med på projektet, siger Flemming Møller Hansen.

Sådan kunne den nordlige ende af Adelgade have set ud nu, hvis Coops oprindelige projekt fra 2015 havde været realiserbart.

Ønskescenariet og kompromisset

Siden udviklede Coop Danmark A/S det, som ejendomschefen kalder for Coops ønskescenarie.  Et byggeri i syv etager mod søen med bevarelse af den gamle facade med andelsboligerne ud mod Adelgade, delvis nedrivning af den gamle Kvickly-butik på grunden og en ny dagligvarebutik imellem boligerne ved søen og Adelgade. Projektet herunder, er der i kommunen ikke stemning for at gå videre med, da det blandt andet kræver, at der dispenseres for søbeskyttelseslinjen.

Sådan ser det byggeprojekt, som Coop allerhelst vil have realiseret på den tomme Kvicklygrund, ud. - Det er ikke uden udfordringer, men hvor der er vilje, er der vej, og vi er fra Coops side eksempelvis villige til at gå på kompromis med højden ud mod søen, siger ejendomschef i Coop, Flemming Møller Hansen.

Senest har Coop ifølge Flemming Møller Hansen i 2020 sendt et nyt projektforslag ind med et byggeri, som holder sig inden for søbeskyttelseslinjen. Fra de syv etager mod Adelgade trapper det vinkelret ned mod søen, hvor det ender i to etager. I byggeriet er der ikke plads til en dagligvarebutik, men den har Coop ifølge ejendomschefen i stedet tilbudt kommunen at etablere et andet sted i den ende af Skanderborg.

Sådan ser Coops senest udviklede projekt til den gamle Kvicklygrund ud. Det lever ikke op til kommunens krav, fordi det ikke rummer en dagligvarebutik, men Coop har ifølge Flemming Møller Hansen kig på en anden lokation i den del af byen, som kan rumme en mindre dagligvarebutik. Hvis byrådet vedtager den kommuneplan, der netop har været i høring, kan projektet dog ikke realiseres, fordi det indebærer byggeri i 7 etager ud mod Adelgade.

11 etagers højhus var aldrig været drømmen

- Jeg synes, at vi har gjort, hvad vi kunne for at komme kommunen i møde. Vi vil i modsætning til, hvad nogle måske tror efter de politiske udmeldinger, der har været i medierne, meget gerne etablere en ny dagligvarebutik i den del af byen. Vi tror på, at der med den kommende befolkningsudvikling i midtbyen er grundlag for en mindre dagligvarebutik i den ende af byen, siger Flemming Møller Hansen.

Han ærgrer sig også over, at et projektforslag med byggeri i 11-12 etager ud mod Adelgade og syv etager vinkelret ned mod søen, som Coop ifølge ejendomschefen sendte til administrationen i kommunen i 2018, blev sendt videre til politisk behandling uden Coops accept.


Jeg møder gerne op, når Coop har fundet ud af, hvad der kan lade sig gøre inden for de rammer, vi har meldt ud. Både jeg og kommunaldirektøren er selvfølgelig til enhver tid klar til at tage telefonen, når Coop ringer.

Frands Fischer (S), borgmester, Skanderborg Kommune


- Med forslaget ville vi blot vise, hvordan det skulle se ud, hvis man skulle lave et projekt efter administrationens anvisninger, som gav det samme antal butiks-og boligkvadratmeter, som vores foretrukne projekt med byggeri ned til søen. Forslaget blev fremsendt til politisk behandling uden samtykke fra Coop, men det var altså aldrig drømmen for at gennemføre det projekt, siger Flemming Møller Hansen.

Sådan ser projektet med byggeri i 11-12 etager ud mod Adelgade og syv etager vinkelret ned mod søen, som Coop, ifølge ejendomschefen, reelt aldrig har ønsket at gennemføre, ud.

Klar til ny dialog om kompromisser og krav

Borgmester Frands Fischer (S) har svært ved at forstå, hvorfor Coop sendte projektet med de 11-12 etager ind til kommunen, hvis det aldrig var intentionen at gennemføre projektet.

- Hvis de bare sender sådan en tegning ind for at presse os, så synes jeg, at man har skabt et dårligt udgangspunkt for en god dialog, siger Frands Fischer, som ligesom Flemming Møller Hansen ærgrer sig over, at udviklingen af grunden er havnet i et vadested.

Betyder det, at man fra politisk hold er villig til at gå på kompromis i forhold til placeringen af en ny dagligvarebutik eller andre ting, som kan gøre det mere rentabelt for Coop at udvikle et projekt på grunden?

- Tanken om at etablere en dagligvarebutik på en anden grund i området, har ikke været forelagt økonomiudvalget, men jeg tænker, at hvis Coop henvender sig til os med sådan et forslag, så er vi også klar til at drøfte det. Det vil dog kræve et meget konkret forslag, og at Coop står med en købsaftale på en anden grund i hånden, for vi har politisk besluttet os for at holde fast i at forpligte Coop på at etablere en dagligbutik i den del af byen.

Hvad med byggehøjden og udformningen af byggeriet på grunden. Er der basis for forhandling på det område?

- Hvad angår mulighederne for at bygge på grunden, så kan vi ikke fravige kravet om, at der skal bygges et byggeri, der trapper ned mod søen. Det er afgørende, hvis vi som kommune skal kunne argumentere for, at vi dispenserer fra søbeskyttelseslinjen. Når Coop ikke blot ønsker at bygge ud mod Adelgade, men også vil bygge tæt på søen, gør det bare sagen mere kompliceret. Vi står også fast på de 4,5 etager ud mod Adelgade, fordi det flugter med den overordnede plan for byggehøjden i handelsgaden i den nye kommuneplanen. Men måske kunne man lave et byggeri i 4,5 etage ud mod Adelgade, som bliver højere, før det trapper ned mod søen. Den mulighed kan vi godt se på. Jeg er med på, at det er udfordrende for Coop, når vi i den nye kommuneplan sætter nye rammer for byggeriet, samtidig med, at der er nogle indbyggede rammer omkring trafikafviklingen og de eksisterende andelsboliger ovenpå Kvickly, som også skal tænkes ind i projektet.

Hvordan kommer vi så videre herfra?

-Jeg møder gerne op, når Coop har fundet ud af, hvad der kan lade sig gøre inden for de rammer, vi har meldt ud. Både jeg og kommunaldirektøren er selvfølgelig til enhver tid klar til at tage telefonen, når Coop ringer.

Flemming Møller Hansen fra Coop er også klar til at fortsætte dialogen omkring, hvad der skal ske på grunden. Til SkanderborgLIV siger han:

- Vi er selvfølgelig klar til at fortsætte dialogen med kommunen, for vi vil også gerne have udviklet den grund. Vi vil gøre vores for at området, som lige nu er et halvtrist levn fra anden tid, får nyt liv, siger han.Få overblik her
Ry Feriepark

Én overdrivelse, én stikpille og én beslutning i byrådssalen: Efter knap en times krampetrækninger døde planerne om Ry Feriepark endegyldigt

Landsbyudvikling

Skole og købmand var tæt på at forsvinde. Men de blev reddet, og nu har landsby også skatepark og bytorv for millioner: - Der er ikke nogen, der bare giver os noget

Kort nyt

Det skal du også vide

Feriepark i Ry

Flertal siger nej til feriepark i Ry, men det sidste punktum i sagen er ikke sat

Svømmehaller

Hvordan udvikler vi fremtidens svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune: Her er ekspertens bud

Børn og landsbyliv

Må der være forskel på landsby og by, når de små skal passes?

daginstitutioner

Konservativt forslag: Skovbørnehaver skal skaffe flere og billigere pasningspladser i Skanderborg

grøn omstilling

Jørgen og Viggo fik tilbud om gratis ladestandere til titusindvis af turister, men kommunen sagde nej: - Ærgerligt, at de ikke har haft mere mod og kreativitet

Omkring 50.000 gæster besøger hvert år Ejer Bavnehøj, hvor de fra toppen af Genforeningstårnet kan skue langt ud over det østjyske landskab.

Svømmehaller

Beslutning om svømmehaller udsat: - Men vi skal ikke have tre

-  Der er fortsat forskellige holdninger til de to projekter, som vi er blevet præsenteret for i udvalget, men vi er enige om, at der ikke er råd til, at vi i kommunen skal støtte tre svømmehaller med kommunale midler.

Festival

Klar til kærlig kæmpefest på Sølund: - Nu satser vi bare på at få vores 1.000 liter fritureolie hjem

- Den går ikke med en nedlukning mere. Vi går i gang med at leje grej ind til festivalen nu.

Festival

Smukfest et år efter aflysningen: Om lidt bliver den nye scene sat

Svømmehaller

- Rom blev ikke bygget på en dag. Det gør en ny svømmehal heller ikke

Kort Nyt

Kort nyt: Erhvervspark på vej- rideskole på vej væk

Ukrainske flygtninge

Galleri: Tag med til fællesspisning for ukrainske flygtninge i Skanderborg

Svømmehaller

- Vi behøver ikke stikke snablen langt ned i kommunekassen for at realisere en svømmehal i Ry

SkanderborgLIV

Derfor skridter Birgitte af til en svømmehal i Galten

Kort Nyt

Det er på vej: Fjernvarme, fester i det fri, bedre adgang til Bybadet og afgørelse om Ry Feriepark

Solcelleparker

Solcelleparker på skrump: Politikere sætter gang i planlægningen i Låsby - og tøver med Gl. Rye