Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Aslaug Færch, Himmelbjerggården

Knuste, nyfødte og tøjlede drømme

Udvikling handler grundlæggende om at drømme.

Og overalt i vores attraktive kommune bobler drømmene om at få lov til at bygge nyt lige nu.

Både blandt borgere, boligudviklere og byrådspolitikere.

Som salig Kim Larsen både skrev og sang det, så er det mig, der har (udviklings)drømmene med til dig - i hvert fald i dag.

Og i hvert fald to styks.

I den ene drøm kan det ende med, at der bliver både fuglesang for oven, mulighed for en tur i skoven og for at tage sig en ikke særlig lang tur ud af byen langs med vandet.

For det næste store, kommunale udviklingsprojekt er nu landet på tegnebrættet, og det kommer denne gang Hørnings borgere - og kommende tilflyttere - til gode.

En kombination af et nyt boligområde i byens nuværende sydøstlige udkant og et større naturområde med ny skovrejsning skal skabe forbindelse mellem by og natur - og måske bliver det endda muligt at få en langt bedre forbindelse mellem Hørning og føromtalte tur langs vandet ved Stilling-Solbjerg Sø.

"Hvis din far gi'r dig lov", begynder teksten til Larsen-sangen af samme navn, og han afsynger undervejs en profeti om, at mor og far ikke vil sige nej.

Men somme tider siger mor og far nej.

Desværre.

Det har Aslaug Færch Johnsen, der længe har barslet med en drøm om at bygge nye, bæredygtige boliger i et levefællesskab på Himmelbjerggården, måttet sande.

Far, i dette tilfælde kommunen, har spurgt mor, i dette tilfælde staten, om hun kan få lov til at føre sin drøm ud i livet.

Men statslig lovgivning spænder ben for projektet, lyder meldingen. Vi går ind i sammenstødet mellem drømme og regler - og giver dig svaret på, hvorfor statens benspænd ikke er nok til at tage drømmene fra Aslaug Færch Johnsen.

Når man har at gøre med en kommune, som er så attraktiv som Skanderborg (faste læsere vil huske vores gennemgang af husprisernes himmelflugt fra december), kan tingene somme tider være tæt på at løbe løbsk.

I det seneste nyhedsbrev beskrev vi, hvordan plansager hober sig op i en sådan grad, at kommunen må prioritere benhårdt.

Den sag følger vi op på i dag.

For nu har byrådspolitikerne vedtaget en model for, hvordan de mange udviklingsdrømme kan tøjles. De har nemlig peget på de projekter, der skal sagsbehandles først i en tid, hvor ressourcerne ikke slår til, og hvor der ikke er lagt op til at ansætte flere sagsbehandlere.

God læselyst og god vinterferie, hvis du hører til dem, der trækker stikket den næste uges tid.

P.S Husk at sende mailen her videre til andre i dit netværk, som interesserer sig for livet i Skanderborg Kommune. På den måde hjælper du os med at nå endnu bredere ud med vores historier.

Hvis du er én af dem, som har fået mailen tilsendt af en bekendt, kan du skrive dig op til kommende nyhedsbreve her.

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist
Sådan ser de første streger på kortet til et nyt kvarter med naturområde i Hørning ud. Se flere detaljer længere nede i artiklen. Grafik: Christian Bæk Lindtoft

Her er planerne for nyt boligkvarter og naturområde i Hørning: Borgmester har 'kæmpehøje' forventninger

Klima og bæredygtighed skal spille en central rolle under udviklingen af et helt nyt boligområde i det sydøstlige Hørning, som Skanderborg Kommune står bag.

Udviklingen af det såkaldte "Sommerbæk-kvarter" minder på flere måder om udviklingen af Anebjerg imellem Skanderborg og Stilling, som inden længe er fuldt udbygget.

Her skal der ligesom på Anebjerg rejses skov for mange millioner kroner, da skovrejsning i så stor skala vil have en særdeles positiv effekt på kommunens samlede CO2-aftryk.

Borgmesterens forventninger er store, efter den første plan for et nyt udviklingsprojekt i Hørning er blevet vedtaget. Både skovrejsning og bymiljø er på tegnebrættet - og der skal muligvis arbejdes på at skabe forbindelse mellem byen og Stilling-Solbjerg Sø.

Et nyt, stort udviklingsprojekt, der skal give Hørning nye boliger og bedre adgang til natur, tager nu de første spæde skridt.

Det står klart, efter byrådets Økonomi- og Erhvervsudvalg onsdag den 9. februar nikkede ja til at godkende en større plan for det, der skal komme til at hedde Sommerbæk-kvarteret i den sydøstlige udkant af Hørning.

- Jeg har kæmpehøje forventninger til det, siger borgmester Frands Fischer (S) om planerne, der indtil videre mest er konturer og foreløbige ideer.

Udvalget har således blot godkendt et kommissorium for den videre proces, der i løbet af i år skal blive så konkret, at byrådet i december 2022 kan vedtage en strukturplan, et kommuneplantillæg og en rækkefølgeplan for de enkelte dele af det kommende Sommerbæk-kvarter.

Allerede nu er der mange, som benytter sig af den lille plads ned til Stilling-Solbjerg Sø, som bliver kaldt for Hørning Strand.

Frands Fischer (S), borgmester

Men allerede nu er der lagt op til, at der kan komme både et nyt boligområde samt nye skov- og naturområder i forlængelse af bygrænsen.

Sidstnævnte kan potentielt være med til at skabe en bedre forbindelse mellem Hørning og Stilling-Solbjerg Sø.

- Vi vil gerne skabe nogle flere grønne områder tæt på Hørning. Det er jo lidt det, der kendetegner vores kommune: At vi alle steder er tæt på skov og sø. Det her projekt kan være med til at give Hørning noget af det samme, siger Frands Fischer.

Hans oplevelse er, at mange allerede nu benytter sig af den lille plads ned til Stilling-Solbjerg Sø, som bliver kaldt for Hørning Strand.

- Forbindelsen til stedet er bare ikke så god. Der kunne godt skabes en bedre sammenhæng, og det kan udviklingen af området her være med til, siger han.

Til kommissoriet er der udarbejdet et kort, der viser de arealer, der potentielt kan blive en del af projektet. Borgmesteren understreger dog, at det ikke nødvendigvis bliver hele det relativt store område, som er tegnet ind på kortet, der kommer i spil.

Bydel med infrastruktur og natur i baghaven

Ifølge kommissoriet er det meningen, at det nye udviklingsprojekt i Hørning både skal tænke den kommende skole, naturen og byudviklingen ind i en sammenhæng, som hele vejen rundt skal have klima og bæredygtighed for øje.

Sommerbæk-projektets kommissorium henviser blandt til en passage i kommuneplantillægget for den nye skole, hvor det fremgår, at "Hørnings grønne struktur" skal styrkes, så "adgangen til de grønne og rekreative arealer ved etablering af ny skov og lysåbne naturarealer forbedres", hvilket skal være med til at skabe "gode rammer for en ny skole med fokus på læring om natur og klima".

Det fremgår også, at der i forbindelse med Sommerbæk-kvarterets realisering skal ske en "udvikling af skolens udearealer".

Projektet er stadig i så tidlig en fase, at der endnu ikke er udarbejdet nogen egentlig vision for det nye kvarter og naturområde sydøst for Hørning.

Men i kommissoriet er der med enkelte sætninger udarbejdet nogle beskrivelser, der kan indgå i arbejdet med at formulere projektets vision.

Blandt andet lyder det i dokumentet, at "byens nye afrunding mod sydøst kan bidrage med nye byrums- og naturkvaliteter, som øger Hørnings mangfoldighed i boligtyper og bosætningskvaliteter".

Vi hører fra Naturstyrelsen, at de, ligesom med Anebjerg, er med på at medfinansiere skovrejsning i et nyt Sommerbæk-kvarter.

Frands Fischer (S), borgmester

"Sommerbæk-kvarteret rummer muligheder for større daglig fokus på klima, bæredygtighed og grundvandsbeskyttelse. Den nye skole og Hørning Stationsbys Vandværks beliggenhed i området kan understøtte fortællingen", står der også i projektmaterialet.

Det nævnes også, at det nye kvarter kan skabe "flere og bedre mødesteder for børn, unge, familier og ældre i Hørning", ligesom det fremgår, at kvarteret kan "bidrage til en ny fortælling om Hørning, hvor byen med den gode beliggenhed tæt på velfungerende infrastruktur også bliver byen tæt på naturen".

Det er ifølge kommissoriet forventningen, at visionen for Sommerbæk-kvarteret skal tage form hen over foråret og sommeren, så den kan vedtages i september 2022 .

Vil have styrelse med på at rejse skov

Der er endnu ikke set nærmere på finansieringen af projektet, og kommissoriet løfter ikke sløret for konkrete og detaljerede elementer af det nye udviklingsprojekt i området.

Selve naturdelen af Sommerbæk-kvarteret skal blandt andet udvikles ved at rejse ny skov.

Her er det forventningen, at selve finansieringsmodellen - i hvert fald hvad angår skovrejsning - kan komme til at ligne den, der blev anvendt ved udviklingen af Anebjerg Skov mellem Højvangen i Skanderborg og det sydlige Stilling.

Et projekt, som i øvrigt danner inspirationsgrundlag for planerne for Sommerbæk-kvarteret i Hørning.

De erfaringer, vi har fra udviklerne af Anebjerg - både set fra udviklernes, Naturstyrelsens og kommunens side - er så gode, at de har inspireret os til at lave noget lignende ved Hørning.

Frands Fischer (S), borgmester

I forbindelse med Anebjerg Skov, som også både rummer naturområder og boligkvarter, blev udgifterne til skovrejsning finansieret i et samarbejde med Naturstyrelsen, hvor kommunen og styrelsen hver bidrog med 50 pct. af udgifterne.

Den model vil kommunen gerne benytte igen, og ifølge borgmesteren er der også stemning for det i Naturstyrelsen.

- Vi hører fra Naturstyrelsen, at de, ligesom med Anebjerg, er med på at medfinansiere skovrejsning i et nyt Sommerbæk-kvarter. Vi har også 12,5 mio. tilovers fra Anebjerg-projektet, som vi vil kanalisere over i Sommerbæk-projektet, siger borgmester Frands Fischer.

- De erfaringer, vi har fra udviklerne af Anebjerg - både set fra udviklernes, Naturstyrelsens og kommunens side - er så gode, at de har inspireret os til at lave noget lignende ved Hørning.

Foreløbig tidsplan for Sommerbæk-kvarteret

Det er udelukkende vedtaget at gå videre med planerne om Sommerbæk-kvarteret, og der er således ikke truffet en beslutning om faktisk at anlægge det med alt, hvad dertil hører - f.eks. finansiering og lokalplaner.

Derfor er kommissoriets tidsplan herunder et udkast til en kalender for den proces, der senere skal føre til en endelig beslutning.

  • Januar-februar-marts 2022: Afklaringsfase. Her undersøges potentialer og udfordringer ved at udnytte området sydøst for Hørning. Der laves en overordnet og foreløbig afgrænsning af interessante områder. Lodsejere, skole og vandværk orienteres om arbejdet, herunder mål, proces og tidsplan. Der skal også afklares modeller for finansiering og indhentes inspiration.
  • April-maj 2022: Visionsfase. Økonomi- og Erhvervsudvalget laver en foreløbig vision for Sommerbæk-kvarteret - blandt andet skal der arbejdes med visionen på et fysisk møde i området, hvor også Klima-, Miljø- og Planudvalget deltager. Der bliver på det møde belyst potentialer og udfordringer, og der vil være oplæg fra repræsentanter for de tre spor i projektet: Natur, byudvikling samt skole og vandværk.
  • Juni-juli 2022: Dialogfase. Her skal der være tidlig dialog, f.eks. med vandringer i området i juni. Til vandringerne inviteres alle byens borgere og interessenter. Lodsejere, der har jord i området, vil blive inviteret særskilt. Hen over sommerferien kan der indgives skriftlige input og bemærkninger i høringssvar.
  • August-september 2022: Konkretiseringsfase. Administrationen behandler hørringssvar. Disse forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget i september.
  • September 2022: Økonomi- og Erhvervsudvalget samler indtryk fra vandringerne i området, gennemgår høringssvar og træffer en beslutning om indholdet i en helhedsplan for projektet (herunder byområdernes struktur, skov- og naturprojektets indhold og afgrænsning, indhold og fokus for klima og bæredygtighed samt udvikling af skolens udearealer og samarbejde med vandværk, vejløsninger og VVM).
  • Oktober-november 2022: En ekstern rådgiver udarbejder en strukturplan for Sommerbæk-kvarteret.
  • December 2022: Strukturplan, kommuneplantillæg og rækkefølgeplan for Sommerbæk-kvarteret skal vedtages.
  • 2023: Her begynder arbejdet med lokalplaner for alle projektets elementer. Det fremgår ikke af kommissoriet, hvornår man forventer at have vedtaget lokalplansændringer eller eventuelt nye lokalplaner.

Da Anebjerg Skov-området skulle finansieres, endte det med at medføre ekstra udgifter, at man lavede både skovrejsning og byudvikling parallelt.

Spørgsmålet er, om det vil ske igen - men når borgmesteren kigger på Anebjerg Skov, er han ikke i tvivl om, at merudgifterne har været det hele værd.

- Fra starten var udviklerne på Anebjerg en smule bekymrede ved, om skovrejsning og byudvikling samtidig ville medføre ekstra udgifter, hvilket det også gjorde. Boligernes værdi og kvaliteten af det byrum, der er skabt, har langt overskredet det ekstra, som det kostede at udvikle området, siger Frands Fischer.

Ifølge kommissoriets tidsplan er der lagt op til, at der i løbet af 2023 kan udarbejdes lokalplaner for Sommerbæk-kvarteret.

Lokalplaner, der baner vej for mere vedvarende energi i Skanderborg Kommune, skal have første prioritet i kommunens travle planafdeling. Det har politikerne besluttet. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Dagtilbud, grøn energi og bæredygtigt byggeri skal foran i køen

Byrådet lavede i februar en prioriteret liste over, hvilke sager de ansatte i kommunens planafdeling først skal kaste sig over i en tid, hvor ressourcerne slet ikke slår til.

Her står vedvarende energiprojekter øverst på listen sammen med presserende byggerier på dagtilbuds- og skoleområdet.

Det betyder blandt andet, at projektudviklerne bag to solcelleparker ved Låsby og en solcellepark ved Gl. Rye kan se frem til særbehandling, hvis byrådet giver grønt lys til  projekterne på det kommende byrådsmøde i april.

Kæmpepukkel af plansager i kommunen kræver benhård prioritering. Politikerne i har nu besluttet sig for, hvilke sager de ansatte i planafdelingen skal behandle først i en tid, hvor ressourcerne ikke slår til, og hvor der i første omgang ikke er planer om at ansætte flere sagsbehandlere.

Tidligere på ugen beskrev vi på SkanderborgLIV situationen i kommunens planafdeling, hvor de ansatte har så rygende travlt, at det blandt andet rammer investeringslystne boligudviklere.

Nu har politikerne i de to politiske udvalg, som har det overordnede ansvar for lokalplanlægningen i kommunen besluttet sig for, i hvilken rækkefølge de i øjeblikket 74 plansager skal prioriteres.

Det betyder, at der er godt nyt til borgere, der får brug for en dagtilbudsplads i fremtiden, og til udviklere, der vil lave solcelleparker, imens investeringslystne boligudviklere må slå koldt vand i blodet.

Det fortæller borgmester og formand for kommunens økonomi- og erhvervsudvalg, Frands Fischer (S), i kølvandet på et fællesmøde imellem hans eget udvalg og Klima-, Miljø-og Planudvalget tidligere på ugen.

Her blev politikerne med få tilføjelser enige om at nikke til en indstilling fra kommunens embedsværk om, hvordan der skal prioriteres imellem de mange plansager fremover.

Sådan skal planerne prioriteres

1. prioritet

Allerede politisk igangsatte planer.

Lokalplaner til offentlige formål, der er nødvendige til at sikre kapacitet i daginstitutioner, skoler, ældreområdet o.l. i distrikter, hvor der er et aktuelt behov.

Lokalplaner for erhvervsområder og detailhandel - her vil antal arbejdspladser blive vægtet.

Sager om anlæg af vedvarende energi.

2. prioritet

Private institutioner, der kan indgå helt eller delvist i den offentlige kapacitetsberegning (herunder friplejehjem)

Lokalplaner til boligformål i distrikter med tilstrækkelig kapacitet i offentlige institutioner

Lokalplaner til offentlige formål, der medvirker til at sikre kapacitet i daginstitutioner, skoler, ældreområdet o.l. i distrikter, hvor der er et langsigtet behov.

3. prioritet

Lokalplaner til boligformål i distrikter med begrænset kapacitet i offentlige institutioner

Andre ønsker til planlægning (f.eks. bevarende lokalplaner)

Generelt

Boligudviklingsprojekter i områder med overskydende kapacitet i dagtilbud og skoler ( fx Tebstrup, Voerladegård og Herksind) opprioriteres.

Alle udviklingsprojekter som tilgodeser bæredygtigheds- og klimahensyn opprioriteres.

Solceller mens jernet er varmt

- Vi har brug for at få vedtaget de kriterier nu, så vores medarbejdere kan komme videre med arbejdet, og vi kan komme ud over stepperne. Derfor har vi fulgt indstillingen fra administrationen med et par enkelte tilføjelser, og så vil vi om et halvt år bede om en status på, hvordan prioriteringen har virket, siger Frands Fischer (S).

- Projekter, som vedrører vedvarende energi rykker ind på listen over de plansager, der får første prioritet fremover. Vi har jo nogle vigtige klimamål, vi arbejder henimod, og da den slags projekter ikke har betydning for vores største udfordring i kommunen lige nu - kapaciteten i dagtilbud og skoler - vil vi gerne fremme dem.  Det er efter min opfattelse også et område, hvor det gælder om at smede, mens jernet er varmt, og når der er opbakning til eksempelvis en ny solcellepark i et område, siger han.

Kommunen er i øjeblikket i en proces med udviklere, som har søgt om at anlægge solcelleparker ved hhv. Gl. Rye, Låsby og Sjelle.

I den politiske aftale, som gjorde Frands Fischer til borgmester, står der desuden:

- Som led i den grønne omstilling skal der inden udgangen af 2023 træffes beslutning om at opstille 25 pct. af de grønne energianlæg, som er nødvendige for at nå målet om 70 pct. reduktion i 2030, hvilket svarer til 140 ha solcellemark eller 9 vindmøller.

Generelt har politikerne i forbindelse med beslutningen om prioriteringen af plansagerne i kommunen i fremtiden bedt administrationen om at give projekter under alle tre prioritetsområder særbehandling, hvis de tilgodeser bæredygtigheds- og klimahensyn.

Fire solcellerparker

Skanderborg Kommune har lige nu afholdt tidlig dialog på fire planprojekter, som omhandler vedvarende energi.

Der er tale om solcelleanlæg ved Rye Nørreskov nær Gl. Ry, Østerskovvej i Låsby, Wedelsslund i Sjelle of Thorsminde i Låsby.

Alle afventer ifølge kommunens liste over plansager lige nu udviklers tilbagemelding, politisk prioritering og/eller ressourcer i planafdelingen.

Thorsminde, Låsby

Copenhagen Green Energy A/S har på vegne af to grundejere ansøgt om et projekt på ca. 96 ha, fordelt på tre adskilte arealer. Arealerne er i dag overvejende landbrugsarealer. Det vestligste areal ligger i umiddelbar tilknytning til vindmøllerne ved Thorsminde, hvor der står to møller i Skanderborg Kommune og en mølle i Silkeborg Kommune.

Østerskovvej, Låsby

Obton A/S har på vegne af grundejer ansøgt om etablering af en solcellepark på ca. 52 ha på et nuværende landbrugsareal mellem Låsby og Galten-Skovby.

Wedelslund Gods, Sjelle

AURA Energi a.m.b.a. har i samarbejde med lokal lodsejer ansøgt om etablering af en solcellepark på ca. 55 ha på et nuværende landbrugsareal, der hører til de oprindelige jorder til Wedelslund Gods.

Grønt lys til nyt forsøg med lokalplaner

Da der er usikkerhed om de afledte konsekvenser af at mande op i kommunens planafdeling for at få afsluttet flere af de mange ophobede lokalplansager på kortere tid, har politikerne i første omgang besluttet sig for ikke at afsætte flere ressourcer til sagsbehandlingen.

- Hvis vi opprioriterer området, så der bliver vedtaget flere lokalplaner, ser det ud, som om der bare opstår flaskehalse andre steder som eksempelvis i kommunens miljøafdeling og i forsyningsselskabet. Derfor ser vi i første omgang tiden an, før vi beslutter os for, om området skal tilføres flere ressourcer, siger borgmesteren.

Han tilføjer, at han har en klar forventning om, at planafdelingen, selvom der ikke bliver ansat flere sagsbehandlere i år, vil nå i mål mere flere end de i alt seks nye lokalplaner, der blev vedtaget i Skanderborg Kommune i 2021.

Den forventning baserer han både på, at det omfattende arbejde med at lave den kommuneplan, som sætter rammerne for udviklingen i Skanderborg frem mod 2031 er afsluttet, og at kommunen vil give udviklere mulighed for selv at lave de lokalplaner, som de efterspørger.

- Vi har ikke prøvet det før, så vi ved ikke om det virker. Måske er det ligesom, når børnene får lov til at være med til at bage bollerne derhjemme. Det er sjovt, men måske var det i virkeligheden nemmere og hurtigere at gøre det selv. Det kan også være, at der faktisk noget at hente i det. Jeg tror, det har en betydning, når udviklerne selv sætter hånden på kogepladen og bekoster arbejdet med en ny lokalplan, siger Frands Fischer (S).

Hvad mener du med det?

- Det er ikke usædvanligt, at udviklernes ønsker kan ændre sig flere gange i løbet af sådan en lokalplan-proces. Hvis vi spoler baglæns og ser på de planprocesser, vi har haft i gang, er der lavet meget arbejde, som har fået lagt ekstra lag på ad flere omgange. Midt i processen vil udvikler måske gerne lige have lagt en ekstra etage på byggeriet eller have mulighed for at lave altaner. Det tager tid at lave den slags ændringer, og hvis man selv skal betale en rådgiver for at lave lokalplanen, bliver man måske endnu skarpere på, hvad man vil have fra start. Vi ved det ikke, men nu skal det prøves, siger borgmesteren.

Her på et grønt areal midt på grunden skulle de nye mindre enheder opføres som en del af det nordiske inspirationscenter. - Centret skal ikke bare være en kulisse, men en levende organisme, hvor vi selv går vejen og konkret viser, hvordan vi kan leve efter verdensmålene, siger Aslaug Færch Johnsen.

Lovgivning spænder ben for bæredygtig øko-landsby på Himmelbjerget: Ærgerligt, men drømmen lever stadig

Efter fire års arbejde på en ny lokalplan, som skulle bane vej for
byggeriet af en bæredygtig øko-landsby ved Himmelbjerget, fik Aslaug Færch Johnsen fra Himmelbjerggården i februar en kedelig besked.

Skanderborg Kommune kan på grund af Statens lovgivning for byggeri i det åbne land ikke give de nødvendige tilladelser det oprindelige projekt. 

Men drømmen om at etablere en økolandsby med de ypperste løsninger inden for bæredygtigt byggeri, som kan blive et levende eksempler på,  hvordan vi kan bo og leve bæredygtigt i fremtiden, lever stadig.

Efter fire års arbejde på en ny lokalplan, som skulle bane vej for byggeriet af et "state of the art" inspirationscenter med bæredygtigt nybyggeri ved Himmelbjerget, har Aslaug Færch Johnsen fået en kedelig besked. Kommunen kan på grund af statens lovgivning på området ikke finde en gangbar model for det oprindelige projekt.

- Når vi har fået grønt lys til at skabe fremtidens øko-landsby på Himmelbjerget, skal vi have førende arkitekter på området ind over projektet. Vi vil være sikre på, at vi får det ypperste og mest sublime inden for bæredygtigt byggeri både i forhold til arkitektur, materialer og teknologivalg. Det skal på alle måder være et slags ”showroom”, for hvordan vi kan leve bæredygtigt.

Sådan sagde lederen af Nordisk Inspirationscenter for Bæredygtig Udvikling, Aslaug Færch Johnsen, til SkanderborgLIV sidste år, da drømmen om blandt andet at opføre 10 nye, mindre boligenheder som en del af et inspirationscenter på Himmelbjerggårdens store naturarealer ved Himmelbjerget, stadig levede.

I denne uge blev håbet om at føre den oprindelige drøm ud i livet, som kolliderer med statens lovgivning om byggeri i det åbne land, slukket.

Kommunens planafdeling har nemlig meddelt, at man efter dialog med Staten og drøftelser med juridiske eksperter på området ikke kan imødekomme inspirationscentrets ønske om at opføre nye boligenheder på grunden.

Himmelbjerggården - sagen kort

Byrådet i Skanderborg Kommune besluttede i november 2018 at sætte en såkaldt for-offentlighedsfase for Himmelbjerggården i gang.

Intentionen var, at den skulle danne grundlag for en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for grunden, som kunne understøtte udviklingen af et "Nordisk inspirationscenter for innovativ samskabelse".

Et af formålene med planlægning var at regulere den fremtidige anvendelse og at sikre offentlighedens adgang til området.

Da de nye ejere af Himmelbjerggården i første omgang købte ejendommen, var der ønske om mange aktiviteter, som ejerne havde svært ved at konkretisere. Derfor udstedte kommunen i oktober 2017 en tidsbegrænset - 3-årig - landzonetilladelse, som åbnede mulighed for at sætte nogle af aktiviteterne i gang. Den blev i 2020 forlænget med 3 år. Den tilladelse danner grundlag for aktiviterne på Himmelbjerggården i dag.

Næste step i visionen for stedet er at etablere en øko-landsby bestående af 10 nye boliger på 65-90 kvadratmeter og ti nye lejligheder i en eksisterende bygning, som skal udbygges, så den bliver dobbelt så stor.

Det nye ønske fik i maj 2021 administrationen i kommunen til at indstille følgende til politikerne i kommunens økonomiudvalg: Opførelse af nye boliger i det åbne land er i strid med de hensyn, der skal varetages med planloven. Nye boliger skal opføres i forbindelse med eksisterende landsbyer og byer og indefra og ud. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der gives mulighed for 20 nye boliger som ønsket.

Den indstilling valgte et flertal af politikerne at gå imod med følgende begrundelse: 

Muligheden for opførelse/etablering af 20 nye boliger, hvoraf nogle etableres i eksisterende bygninger, skal indgå i det videre arbejde, idet projektet vurderes at have et unikt potentiale i relation til udviklingen omkring Himmelbjerget. Derfor skal der optages dialog med staten om den ønskede forøgelse af boligantallet.

I januar 2022 meddeler administrationen, at der ikke er fundet en gangbar model for at realisere projektet med de nye boligenheder. I stedet kan eksisterende boliger på stedet omdannes til et mindre antal boligenheder efter om- og tilbygning.

Andre muligheder undersøges

- Vi har brugt fire år på at arbejde os henimod en politisk ønsket ny lokalplan, som kunne gøre det muligt for os at realisere projektet, så det er klart, at jeg ærgrer mig. Men det betyder på ingen måde, at jeg har opgivet drømmen om at etablere den sejeste innovative og bæredygtige øko-landsby på Himmelbjerggården. Jeg er stadig ved godt mod, og nu går jeg sammen med vores rådgivere i gang med at se på de muligheder, vi har, siger Aslaug Færch Johnsen.

Kommunen har nemlig også oplyst hende om, at der er mulighed for at lave flere nye boligenheder og eventuelle tilbygninger i de eksisterende bygninger på grunden, som frem til 2016 fungerede som døgninstitution og består af 16 bygninger med et samlet areal på 6.000 kvadratmeter.

- Vi skal først og fremmest have fundet ud af, hvad og hvor meget vi må bygge om, og hvordan vi må lave tilbygninger. Så må vi tage udgangspunkt i det i den nye plan, vi skal i gang med at lave, siger hun.

Tid til opgør med love fra en anden tid

Hun er taknemmelig for, at hun med sin privilegerede baggrund som sjette generations iværksætter og med midler i ryggen har mulighed for at fortsætte rejsen henimod at skabe et leve- og arbejdsfællesskab på Himmelbjerget, der kan inspirere andre til at leve på nye måder og efterlade mindre CO2-aftryk i fremtiden.

- Men jeg kan generelt godt ærgre mig over, at vores regler på området er så begrænsende og baseret på den måde, vi har levet på de sidste mange år, når alle taler om behovet for at finde  nye og mindre klimabelastende måder at være i verden på, siger Aslaug Færch Johnsen.

Planloven kort

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzoneadministrationen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land for at sikre en klar grænse imellem by og land.

Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier samtidig med, at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber en klar grænse mellem by og land, for blandt andet at fremme bevarelsen af natur- og kulturhistoriske værdier og at undgå miljøkonflikter.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) dog ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Når hun har været så opsat på at bygge nye ensartede enheder, har det både været for at kunne måle på og sammenligne enhedernes samlede CO2-aftryk og for at lave eksperimenter med bæredygtigt byggeri, som andre ville kunne lade sig inspirere af i fremtiden.

- Vi har overtaget en funktionsudtømt institution og et stort bygningskompleks fra regionen uden arkitektonisk sammenhæng men med en unik beliggenhed, og det kan både ærgre og undre mig, at der i et land som Danmark ikke er bedre muligheder for at lave eksperimenterende zoner, når vi netop arbejder med de intentioner og den helhedstænkning, der ligger til grund for verdensmålene. Zoner med byggerier som eksempelvis kan imødekomme folks ønske om at bo og arbejde på samme sted, drive kulturskabende aktiviteter sammen og være en del af at større fællesskab, siger hun.

Ifølge hende er der fornylig lavet forsøg med den slags eksperimenterende zoner i Holland.

Lige nu understøtter vores lovgivning omkring byggeri i det åbne land vist mest store landbrug med monokultur, men hvad med de familier, der drømmer om at bo på landet i mindre enheder og leve i et selvforsynende fællesskab med andre familier?

Aslaug Færch Johnsen, leder, Nordisk Center for Bæredygtig Udvikling

- Jeg er med egne ord forbløffet over, at man fra statens og kommunens side ikke har større mulighed for at udfordre de eksisterende rammer, når politikerne ligesom os kan se potentialet i projektet og er klar til at udfordre systemet, siger hun og tilføjer:

- Det er fint, at vi har en lovgivning, men vi skal også have et system, der stiller spørgsmålstegn ved, om den hæmmer eller støtter den udvikling, vi gerne vil have, og som kan bane vejen for, at vi bliver mere nysgerrige og opsøgende på andre måder at leve og bygge på i fremtiden.

Siden Aslaug Færch Johnsen flyttede ind på Himmelbjerggården efter at have boet i Italien i mange år, er der blandt andet blevet etableret et leve- og arbejdsfællesskab og retræte- og konferencefaciliteter, indrettet med genbrug for 800.000 kroner.  Her er hun fotograferet foran en artwalk, som blev anlagt sidste år. Foto: Bettina Sønderskov.

Alle sten er vendt, men...

Den betragtning kan borgmester Frands Fischer (S) godt følge hende i.

- Politisk synes vi, at det her er så godt og spændende et projekt, at vi har bedt vores embedsværk om at udfordre den gældende lovgivning på området. Arbejdet med det har været i gang længe. Personligt synes jeg, at det er nedslående, at vi nu har fået den endelige besked om, at man ikke har fundet løsninger, der kan imødekomme ønsket fra Himmelbjerggården i fuld udstrækning, siger han.

Det er ærgerligt, at vi ikke kan imødekomme det oprindelige projekt, men vi vil strække os langt inden for den planramme, der er, i forhold til, til hvordan man kan omdanne de eksisterende bygninger til noget andet.

Frands Fischer (S), borgmester

Selvom politikerne fra første færd blev advaret om, at det er op ad bakke at udfordre Statens regler for byggeri i det åbne land, har byrådet presset på for at finde en løsning.

- Det har været et forsøg fra vores side på at være med til at skabe noget nyt og unikt i vores kommune. Vi har valgt at bruge en del ressourcer på det, selvom vi fra start fik at vide, at det ville blive svært. I dag kan man selvfølgelig godt komme og sige, at vi kunne have sparet ressourcer i planafdelingen, hvis vi havde fulgt administrationens anbefaling. Men det gjorde vi ikke, og nu kan vi med ro i sindet sige, at vi fra kommunens side har vendt alle sten og brugt al den ekspertise, vi har, siger Frands Fischer og tilføjer:

- Men hvis der sidder nogle andre derude, som kan finde ud af, hvordan vi som kommune kan bane vej for et projekt som øko-landsbyen på Himmelbjerget, er vi mere end friske på, at de kommer og fortæller os, hvordan vi skal gøre.

Himmelbjerggårdens historie

I 1896 købte Leopold Budde den gamle bondegård, Himmelbjerggården, ved Himmelbjerget. Efter at have opført nye bygninger på stedet, herunder blandt andet Himmelbjerggårdens nuværende  hovedbygning, omdannede han gården til børneopdragelsesanstalt og skolehjem.

I løbet af tre år voksede stedet så meget, at der var plads til 150 elever. Udover bygningerne til beboelse opførte Leopold Budde i 1900 og 1901 en skolebygning og en gymnastiksal.

Han nåede aldrig at færdiggøre sit projekt, da han døde i 1902, hvorefter Staten overtog Himmelbjerggården.

De seneste år blev det drevet som døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge under Region Midt.

I 2016 blev døgninstitutionen lukket ned.

Grunden og de funktionsudtømte bygninger blev i marts 2017 købt af den socialøkonomiske virksomhed HBG Estate, som Aslaug Færch Johnsen står bag.

Herefter blev Nordisk Inspirationscenter for Bæredygtig Udvikling etableret.

Inspirationscentret og levefællesskabet på Himmelbjerggården er inspireret af steder som Findhorn Ecovillage i Skotland, som blev grundlagt i 1960'erne og i dag har et af verdens laveste miljømæssige fodaftryk målt pr. indbygger, og Damanhur i Italien, som udover at være kendt for sit selvbyggede underjordiske tempel også har sin egen skole, valuta og måder at bruge den moderne teknologi på i pagt med naturen.

Grundtanken med centret er at skabe et innovativt samlingspunkt, som igennem sit virke kan bidrage til konkrete positive forandringer i en bæredygtig retning - både for samfundet og den enkelte og med udgangspunkt i 2030 verdensmålene.

Gården rummer i dag blandt andet kursus-, konference- og retrætefaciliteter, kontorfællesskaber, caféen Bifrost, boliger til iværksættere, som bor og arbejder på gården.